Startsida

Telefon: 0730 - 57 44 32         E-post: info@corina-weighing.se 

 

Vad är massa?

Varken klassisk mekanik eller modern fysik förklarar helt vad massa är. Vanligen definieras massa som de egenskaper hos en kropp (fast, flytande eller gasformig) som manifesteras i dess tröghet (d.v.s. dess motstånd mot förändring av rörelsetillstånd) och dess attraktion till andra kroppar.
Praktiskt kan man emellertid säga att begreppet massa (och dess synonym vikt) betecknar en viss mängd materia. Den internationella grundenheten för massa är 1 kilogram och definieras som massan hos den internationella kilogramprototypen, vilken förvaras hos BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) i Sèvres utanför Paris. Det svenska Rikskilogrammet, som finns hos SP, är en av de vikter som tillverkades tillsammans med den internationella prototypen för mer än 100 år sedan. Den verkliga (reella) massan enligt ovan är normalt inte det man kan läsa av på en våg. Där handlar det istället om den skenbara (virtuella) massan, för vilken hänsyn till luftupptryck inte tagits. För att underlätta jämförelse av praktiska vägningsresultat talar man ibland om den konventionella massan, som är den skenbara massan under vissa antagna förhållanden. Tanken är att behovet av korrektion för luftens upptryck i de flesta fall blir mindre när vägningarna refereras till konventionella värden. Den konventionella massan av en vikt är således lika med massan av den normal med densiteten 8000 kg/m³, som vikten vid 20°C balanserar vid vägning i luft med densiteten 1,2 kg/m³.

 

Vad är Kröning?

Kröning innebär att mätdon undersöks, godkänns och godkännandemärks av SP, och är det traditionella sättet att bekräfta att mätdonet är godkänt.
För att en våg skall kunna krönas måste den först vara typgodkänd eller, i vissa speciella fall, ha ett enskilt godkännande. Man skiljer mellan förstagångskröning, som skall ske i samband med att mätdonet första gången tas i bruk, och en periodiskt återkommande omkröning, som avser att säkerställa att kraven fortfarande uppfylls. Vid kröningen plomberas vågen och förses med ett kröningsmärke. En kröning utgör alltså en officiell bekräftelse på att vågen eller vikten håller sig inom vissa fastställda toleranser och kan förväntas fortsätta att göra det tills det är dags omkröning.

 

Vad är kalibrering?

En uppmätning av hur rätt eller fel ett mätdon visar vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser.
Man skulle alltså kunna säga att kalibrering av en våg ger besked om hur rätt den egentligen väger och kalibrering av en vikt talar om hur riktigt dess massavärde egentligen är. Resultaten dokumenteras i kalibreringsbevis, som också innehåller uppgifter om kalibreringens mätosäkerhet. En kalibrering innebär i sig inte att ett mätdon ligger inom sina specifikationer, men kalibreringsbeviset innehåller viktig information som man kan utnyttja för att korrigera sina egna mätvärden.